Kullanıcı Sözleşmesi

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

İnternet sitesi ve bu siteden sunulan her nevi hizmet Firmaya aittir. Kullanıcı, üye ve ziyaretçiler site tarafından sunulan ve telif hakları Firmaya  ait olan hizmet, platform, oyun ve diğer elektronik yahut fiziki servislerden herhangi bir surette istifade ettiklerinde aşağıdaki kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş; burada yer alan yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmiş ve bunlara uymayı taahhüt etmiş sayılacaklardır.

Genel

İnternet tarafından kullanıcı, üye ve ziyaretçilere sunulan her nevi oyun, içerik, materyal, doküman, bilgi, grafik, tasarım, ürün, oyun içi hesaplar, oyun içi ürünler, erişim bilgileri, linkler, e-mail hizmetleri, yazılım, güncelleme ve diğer benzer servisler Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Marka Hukuku, Patent Hukuku ve diğer ilgili yasalar ile korunmakta olup bu maddede sayılan maddi ve gayrı maddi her nevi unsurların, varlıkların ve/veya sujelerin tamamı bizatihi ve münhasıran Firmanın mülkiyetindedir. Firma bu varlıkların üzerinde her nevi tasarruf hakkını haizdir.

Firmanın web sitesi veya diğer kanallarla sunduğu her nevi ürün ve/veya hizmetleri toplu halde ve bireysel bazda kısmen veya tamamen geçici veya kalıcı bir şekilde durdurma, değiştirme veya sürdürmeme hakkı bulunmaktadır. Böyle bir durumda kullanıcı ve/veya oyuncuların Firmaya karşı herhangi bir talep ve/veya her ne ad altında olursa bir tazminat talep hakkı bulunmayacaktır.

Kullanıcı, oyuncu, tüketici veya site ziyaretçileri burada sayılanların tamamının Firmanın tek başına mülkiyetinde olduğunu bilir ve kabul ederler. Firma tarafından sunulan oyun ve/veya bunlarla doğrudan veya dolaylı bağlantılı diğer her nevi servis hizmetlerini kullanan, bunlardan istifade eden veya bunlara erişmeye çalışanlar kişisel her nevi girişim ve sorumluluklarının işbu bildirim ile farkında sayılacaklardır. Kullanıcı, üye, tüketici ve/veya site ziyaretçileri bu sözleşmenin yanı sıra Firma gizlilik ilkelerini de kabul ettiklerini beyan ederler. Böylece mezkur kişiler Firma  hizmetlerinden istifade ettikleri sırada ilgili yasalara uymayı taahhüt eder; bu noktada yasalara aykırı tüm eylem ve işlemlerinden sadece kendilerinin sorumlu olacağını taahhüt eder; anılan sebeplerle hiçbir surette Firmaya rücu etme haklarının bulunmayacağını kabul ederler.

Firma tarafından sunulan hizmetlerin işbu kullanım şartlarına aykırı kullanılması halinde Firma kullanıcı, üye veya ziyaretçilerin bu hizmetlere erişimini web sitesi üzerinden geçici veya kalıcı olarak sonlandırma hakkını haizdir. Firma bu şekilde bir tasarrufta bulunması halinde hesap sahipleri, kullanıcı ve/veya oyuncuların herhangi bir itiraz hakkı bulunmamaktadır. Böyle bir durumda Firma üzerinden sunulan her nevi hizmet sırasında kullanıcının zilyetliğine giren lisanslar dahil her nevi materyalin kullanıcı tarafından imha edilmesi yükümlülüğü kullanıcıya aittir. Kullanıcı ve üyeler Firma hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla kendilerine verilen şifreleri, kullanıcı isimlerini veya herhangi bir başka hakkı diğer kişilere devredemez; kullandıramaz, bunları ivazlı veya ivazsız ticarete konu edemez; aksi yöndeki eylem ve/veya işlemlerinin sonuçları ile ilgili olarak Firma aleyhine herhangi bir talepte bulunamaz. Kullanıcı veya oyuncular Firma tarafından sunulan hizmet veya ürünler dahilinde oluşturulan her nevi unsur ve varlığın ticari bir değerinin bulunmadığını bilir ve kabul ederler.